Tarla Bitkileri Programı

Yer: Ballıca Kampüsü              |              E-posta: ytb@karatekin.edu.tr

Genel Bilgiler

YÖK Yürütme Kurulunun 21.12.2011 tarihli toplantısında, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü adı altında açılan Tarla Bitkileri Programı, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. Tarla Bitkileri programında halen 60 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir.
Tarla Bitkileri Programı, ziraat ile ilgili alanlarda, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyet gösteren 2 yıllık bir programdır. Bu programdan eğitim alan öğrenciler tekniker ünvanı ile mezun olmaktadırlar.

Programın Amacı ve Hedefleri

Tahıllar, Yemeklik dane baklagiller, Yağ, Lif, Nişasta, Şeker, Keyf, Yem ve Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve ıslahı, Çayır-Mer`aların yönetimi ve ıslahı konularında eğitim-öğretim ve araştırma yapmaktır.
Bu program, gerek kamu ve gerekse özel sektörde Tarla bitkileri alanında üretim, araştırma ve geliştirme gibi faaliyetlerde bulunan kurum, kuruluş ve kişilerin ara eleman ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. 

Misyon

Tahıllar, Yemeklik dane baklagiller, Yağ, Lif, Nişasta, Şeker, Keyf, Yem ve Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve ıslahı, Çayır-Mer`aların yönetimi ve ıslahı konularında eğitim-öğretim ve araştırma yapmaktır.

Vizyon

Bu programın hedefi gerek kamu ve gerekse özel sektörde tarla bitkileri alanında üretim, araştırma ve geliştirme gibi faaliyetlerde bulunan kurum, kuruluş ve kişilerin ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.

Program Öğrenme Çıktıları

 1. Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma,
 2. İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,
 3. Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi,
 4. Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi,
 5. Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi,
 6. Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi,
 7. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
 8. Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,
 9. Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi,
 10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi,
 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi
 12. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,
 13. En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma
 14. Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma,
 15. Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi

Ders Planı AKTS Kredileri

Ders Katalogları

Ders Prog. Çıktı İlşk.

Alınacak Derece

Tarla BitkileriProgramı`ndan mezun olan öğrencilere `önlisans diploması` verilir. Mezunlar,tarım teknikeri` nin yetkilerine sahiptir. 

Kabul Koşulları

Tarla Bitkileri Programından Mezun Olan Adayların Çalışabileği Alanlar

 • Tarım Bakanlığı’na bağlı tüm birimlerde, 
 • Özel sektörde
 • Tarım ve hayvancılıkla ilgili malzeme satan kuruluşlarda ve
 • Belediyelerin ilgili bölümlerinde 
  görev almaları mümkündür.

Mezun Olacak Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Alanlar

Tarla Bitkileri programından mezun olan öğrencilerin dikey geçiş sınavı (DGS) ile tercih edebileceği lisans programları

 • Bahçe Bitkileri
 • Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
 • Bitki Koruma
 • Tarla Bitkileri                                                             
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 

Mezuniyet Koşulları

Programa gelenöğrencilerin Bologna kriterleri gereğince 120 AKTS (ECTS) ders  ten başarılı olmaları (Genel Not Ortalaması 4üzerinden 2) gerekmektedir.

Sınav Değerlendirme Kuralları

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70’ine uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavlarına katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Öğretim Elemanları

 • Doç. Dr. Ömer Cem KARAKOÇ (Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğretim Üyesi Bilal ŞAHİN
 • Dr. Öğretim Üyesi Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ
 • Öğr. Gör.  Cemal SERVİ
 • Öğr. Gör. Dilek AKIN