İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Yer: Ballıca Kampüsü              |              E-posta: isg@karatekin.edu.tr

Genel Bilgiler

Dünyada her gün yaklaşık 1 milyon iş kazası yaşanmakta, bunun da dünya ekonomisine toplam gayri safi milli hasılanın yüzde 4`ü kadar bir maliyet oluşturmakta, "Bunun da ötesinde iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her yıl 2.3 milyon insan maalesef hayatını kaybetmektedir. Çok daha fazla insan ise sakat kalmaktadır. Ülke olarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir iş gücü arzı oluşturmak, çalışanların yaşam kalitelerini yükseltmek, işletmelerimize verimliliği artırmak ve üretim kalitemizi geliştirmek için iş güvenliğini artıracak adımların en başında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi gelmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü; çalışan sağlığı ve güvenliğini “ çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması, sağlıklarına gelebilecek zararların önlenmesi için koruma yöntemlerinin uygulanması, kişinin işine ve işin kişiye uygunlu” olarak tanımlamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü`nün tahminlerine göre dünyada 1.2 milyarı kadını olmak üzere 3 milyar civarında bir iş gücü bulunmakta, çalışma hayatında yapılacak her iyileştirmenin dünya üzerindeki herkesi yakından ilgilendirdiğinden çalışma hayatının, istihdam, çalışma şartları, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok önemli bileşenden oluşmakta, bu bileşenler arasında iş sağlığı ve güvenliği ayrı bir öneme sahiptir.
 
Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmaktadır.

Bu nedenle Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında insan kaynağına ihtiyaç doğmuş ve her geçen gün daha artmaktadır. İnsan kaynağına olan ihtiyaç sebebiyle Çankırı Karatekin Üniversitesi, bölgenin ve Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetişmesinde katkıda bulunmak ve programdan yararlanacak mezun sayısını arttırmak amacıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde "İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı" açılmıştır. 
Tıp, mühendislik ve sosyal bilimlerin tamamını içeren çok disiplinli bir alan olan İş Sağlığı ve Güvenliği programında, bu çok disiplinli karaktere uygun olarak geniş bir yelpazede sunulan derslerle, işletmelerin güvenlik ve sağlık faaliyetlerini yürütebilecek teorik bilgi ile birlikte uygulama tecrübesi kazandırılır.

Programın Amacı ve Hedefleri

Programın amacı, çalışma alanında üst düzey yönetici ile işçi ve teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda genel bilgilere sahip “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Teknikeri” unvanında ara eleman yetiştirmektir. Mezunlar daha sonra İş sağlığı ve güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası Bakanlıkça yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği C Sınıfı Uzmanlık sınavına girme hakkı kazanacaklardır.
Bu programda; 
•    İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan
•    Mesleki etik kurallara uygun davranan,
•    Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan,
•    Çalıştığı kurumun risk analizi yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen,
•    İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.

Misyon

Önlisans düzeyinde akademik eğitim alarak iş güvenliği uzmanı olmak isteyenlerin,bir iş güvenliği uzmanının sahip olması gereken bilgileri ve fiziki yeterlilikleri kazanmış, hak ve sorumlulukları çerçevesinde görev alanında uygulamak durumunda olduğu başlıca kanunları bilen ve uygulayabilen, İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan uzman ve profesyonel elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon

Analitik zekâya sahip, girişimci, çok yönlü düşünebilen, sorumluluk alabilen, alanıyla ilgili kamu ve özel sektördeki büyük ve küçük işletmelerin güvenlik açısından eleman ihtiyacını karşılayabilen, teorik, pratik, bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmektir.

Program Öğrenme Çıktıları

1.    Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak.
2.    Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme.
3.    En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma.
4.    Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma
5.    İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma
6.    İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak.
7.    İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak.
8.    Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma.
9.    İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak.
10.    İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak.
11.    Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak
12.    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek.
13.    Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek.
14.    Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek.

Ders Planı AKTS Kredileri

Ders Katalogları

Ders Prog. Çıktı İlşk.

Alınacak Derece

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı`ndan mezun olan öğrencilere `önlisans diploması` verilir. 

Kabul Koşulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Programından Mezun Olan Adayların Çalışabileği Alanlar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kamu – özel sektör ayrımı olmaksızın ve çalıştırdığı işçi sayısına bakılmaksızın tüm işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırma veya hizmet alma zorunluluğu getirilmiştir.Bu Kanun,program mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir. Mezunlar, iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olmak koşulu ile ticari, sanayi, kamu ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duydukları iş güvenliği uzmanı hizmetini karşılamak amacıyla görev yapabilirler.

Mezun Olacak Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Alanlar

•    Acil Yardım ve Afet Yönetimi
•    İşletme
•    Sağlık Yönetimi
•    Sosyal Hizmet
 bölümüne devam edebilirler.

 

Mezuniyet Koşulları

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin(toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4,0 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Sınav Değerlendirme Kuralları

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70’ine uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD)  harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ancak mezun olabilmek için genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesi gerekir.

Öğretim Elemanları

  • Doç. Dr. Ercüment Neşet DİZDAR (Bölüm Başkanı)
  • Dr. Öğr. Üyesi Ruhan ALTUN ANAYURT
  • Öğr. Gör. Seçil AYANOĞLU
  • Öğr. Gör. Fahri OLUK