Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

Yer: Ballıca Kampüsü              |              E-posta: ssi@karatekin.edu.tr  

Genel Bilgiler

Ülkemizde, 1999 Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem sonucu büyük kayıplar ve  acılar yaşanmıştır. Bu acı tecrübeden sonra üniversitelerimizde afet ve acil durum kurtarma personeli yetiştiren birçok bölüm ile afet uygulama ve araştırma merkezleri açılmıştır. Bu amaçla; ülkemizin afet ve acil durumlara yönelik yetişmiş personel kaynağını oluşturmak ve geliştirmek için, üniversitemiz bünyesinde de Sivil savunma ve İtfaiyecilik Programı açılmıştır. İtfaiyecilik mesleğini, gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaştırmak, itfaiye uygulamalarını en iyi şekilde yapmak, bu amaçla kullanılan ekipmanın teknik özelliklerini ve uygulama yöntemlerini bilmek ve geliştirmek çok önem arz etmektedir. 

Programın Amacı ve Hedefleri

Programın genel olarak amacı; kamu kurum, kuruluş ve özel sektörde, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkeleriniöğrenip karşılaşacakları problemlerin çözebilen, sivil savunma ve itfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olup, gerekli olan algılama cihazlarını kullanabilmek ve bu maddelerin yangınına uygun söndürücü ile müdahale edebilen, bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, mesleki ve etik sorumluluk bilinci, itfaiyecilikte fiziki yeterlilik ve yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemleri çalıştırabilme yeteneğine sahip olabilme, bilgi ve becerilerini sivil savunma ve itfaiye alanında uygulayabilen teknik eleman yetiştirmektir.

Misyon

Vizyon

Program Öğrenme Çıktıları

1 .   Sivil savunma ve itfaiyecilikte kullanılan araç gereç ve malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir, ekipmanın operasyonlarda kullanım şekillerini öğrenebilir ve olay sonrası bakım ve temizliğini yapar.
2 .   Sivil savunma ve itfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olabilir, numune toplama kitlerini kullanabilir ve bu maddelere karşı müdahale organizasyonlarını yönetir.
3 .   En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma
4 .   Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma
5 .   Sivil savunma ve itfaiyecilikte afet ve acil durumlar öncesinde gerekli planları hazırlayabilir, esnasında kısa sürede müdahale organizasyonlarını yönetebilir, sonrasında ise hasar tespit çalışmalarını yapabilir. Olay yeri inceleme yöntemlerini kullanarak olayın çıkış sebeplerini belirleyebilir ve rapor hazırlayabilir.
6.    İtfaiyenin temel esasları olan yanma ve yangın bilgisi, ekiplerin kurulumu ve görev dağılımları, yangına müdahale yöntemleri, itfaiye teşkilatının tarihçesi, misyonu, itfaiye eğitimlerinin standartları, itfaiye mevzuat ve yönetmeliklerinin uygulanması, yapılarda proje bilgisini uygulayabilme ve yerinde denetim çalışması gibi konularda beceri sahibi olabilir.
7 .   Sivil savunma ve itfaiyecilikte arama ve kurtarma yöntemlerini öğrenerek, gerekli olan ekipmanın niteliklerini ve doğru kullanım şekillerini öğrenir.
8.    Hava alanlarında görev yapan hava arama kurtarma ekibinin (ARFF) görev tanımını, standartlarını, çalışma prensiplerini ve operasyon yöntemlerini kullanarak liderlik yapabilir ve olay yerini yönetir.
9.    Sivil savunma ve itfaiyecilikte görev yapan personelin mesleğin etik kurallarını öğrenme, kişisel yeterlilik, fiziksel güce sahip olma ve ekip ruhunun önemini kavrar.
10.    İtfaiyecilikte spesifik nitelik taşıyan orman yangınları, deniz yangınları ve endüstriyel yangınlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu tür yangınlara karşı operasyon bilgisine sahip olabilir, olayı ve müdahale ekiplerini yönetir.
11.   Sivil savunma ve itfaiyecilikte gerekli olan fiziksel yeterliliği kazanabilir, grup içi dinamizmi sağlayabilir ve bulunduğu coğrafyayı doğru analiz eder.
12.    Afet ve acil durumlarda harita ve kroki okuyabilir, pusulayı etkin kullanır.
13.    Afet ve acil durum yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilir. Etkili bir iletişim becerisi kazanarak olay yerine müdahale çalışmalarına liderlik edebilir ve grup içerisinde etkin çalışır.
14.    Afet ve acil durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilir ve karşılaşacağı psikolojik durumları doğru yönetir.
15.    Temel hukuki bilgiye ve mevzuat bilgisine sahip olabilir ve bunları kullanır.

Ders Planı AKTS Kredileri

Ders Katalogları

Ders Prog. Çıktı İlşk.

Alınacak Derece

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı`ndan mezun olan öğrencilere `önlisans diploması` verilir. 

Kabul Koşulları

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Mezun Olan Adayların Çalışabileği Alanlar

Sivil savunma ve itfaiyecilik programını başarıyla bitirenler itfaiye daire başkanlıklarında ve itfaiye müdürlüklerinde itfaiye eri, itfaiye çavuşu ve itfaiye amiri olarak görev alabilmektedir.
Sivil savunma ve itfaiyecilik programı mezunları, il afet acil durum müdürlüğü ve il afet acil durum arama kurtarma birlik müdürlüklerinde tekniker ve arama kurtarma teknikeri olarak görev yapabilmektedir.
Sivil savunma ve itfaiyecilik programını başarıyla bitirenler, özel sektörde acil durum ekiplerinde görev alabilir ve bu ekipleri yönetebilmektedir.
Ülkemizde havalimanlarında uçuş güvenliği Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde 2005 yılına kadar itfaiye adı altında yürütülmüştür. Bu hizmetin önemi ve uluslararası standartların gereği olarak 03.10.2005 tarihinde bakanlar kurulu kararıyla DHMİ bünyesindeki itfaiye unvanı, ARFF (hava kurtarma ve yangınla mücadele) unvanını olarak değiştirilmiştir. Bu ekipler Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Standartlarına göre havadaki ve yerdeki uçaklarda meydana gelebilecek kaza-kırım ve acil durumlara müdahale etmektedir. Havaalanlarında uçuş güvenliğini sağlayan ekibin teknik personelden oluşmasından dolayı bu ekipler  Sivil savunma ve itfaiyecilik programı mezunlarından oluşmaktadır.

Mezun Olacak Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Alanlar

 Programdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile
•     Acil Yardım ve Afet Yönetimi
•     Sosyal Hizmet ; Bölümlerine  devam edebilirler.

 

 

Mezuniyet Koşulları

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin(toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4,0 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Sınav Değerlendirme Kuralları

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70’ine uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD)  harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ancak mezun olabilmek için genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesi gerekir.

Öğretim Elemanları

  • Öğr. Gör. Oğuzhan ACIBUNAR
  • Öğr. Gör. Mehmet Salih YILDIZ
  • Öğr. Gör. Duran ANAYURT
  • Öğr. Gör. Sedat BARUTÇU
  • Öğr. Gör. Murat ERCAN